Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԿԲ. ԹԻՒՐ ԳԻՒՂ
(162 V=S. Laz. Ե. Բ. )

Այր մի երթար գիւղ մի, զորԹիւր կոչէին. եւ մոլեալ եղեւ ճանապարհէն. դէպեղեւ այր մի եւ ասէ ցնայ. ո՞վ եղբար, ճանապարհէդել. եւ ընդ որ երթաս, նայ թիւրն երթաս:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդ, որթողու զաւրէնքն Աստուծոյ, նայ թիւրեցաւ [յ]ուղիղճանապարհէն, որ առ Աստուած տանէր. եւ ընդ որ գնայ, նայ ողորմելի կենաւք մոլորի ձեռն սատանայի։