Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԼԷ. ԹԷ ՈՎ Է ԻՇԽԱՆ ԴԱՏԵԼ
(137 V=130 I)

Էր մեծ վանք մի. եւ հայրվանացն բարէկենդանին . Գ. ազգ ժողով արար եւ յետ 'իյետ` տուն ծերոցն յետ եւ երիտասարդացն յետ եւտղայոց յետ. եւ արար պատրաստութիւն եւ գնաց մէջգիշերին եկն տեսանել, թէ զի՞նչ պակասեալ է. որ բերէ. եւ եկեալ յերդիսն ծերոցն եւ ետես. եւ գնաց բերելզպիտուս նոցա. եւ եկեալ յերդինս երիտասարդացն եւգնաց բերել զպիտուս նոցա. եւ գնաց յերդիս ետես, զիդրեալ էին . Ա. վարդապետ տղայոցն եւ Ա. կաթողիկոսեւ Ա. եպիսկոպոս եւ Ա. երէց եւ Ա. սարկաւակ եւ այլնժողովուրդք. եւ հայրն միտ դնէր. եւ ըմբռնեցին զմեկաշխարհակայն մեղս եւ բերին առ սարկաւակն. եւսարկաւակն ասաց, թէ երէցն աստ է եւ քան զիս մեծ է եւունի իշխանութիւն. առ նայ տարէք. եւ տարին. եւ երէցնասաց, թէ եպիսկոպոսն աստ է. առ նայ տարէք. եւ տարին. եւ եպիսկոպոսն ասաց, թէ կաթողիկոսն աստ է. առ նայտարէք. եւ տարան. եւ կաթողիկոսն ասաց. վարդապետն աստէ. առ նայ տարէք. եւ տարան. եւ վարդապետն եդ կանոնսեւ արժանացուց ապաշխարութեամբ. եւ յորժամզիշխանաւորքն ըմբռնեցին մեղս, ժողովուրդքն ասաց, թէ ժողովրդեան չէ պարտ, որ զիշխանաւորն դատէ. զիասեն գիրք աստուածայինք, թէ մարդ ամենայն, որ ընդիշխանութեան հնազանդութիւն կացցէ, մեզ ոչ է պարտդատել. ինքն գիտէ եւ Քրիստոս:

Ցուցանէ առակս, թէժողովրդեան չէ պարտ զիշխանաւորն դատէ. զի ամենայնիշխանաւոր Աստուծոյ ազնիւ ծառայ է. եւ Քրիստոսհրամայէ, թէ դու ո՞վ ես, որ դատես զայլում ծառայ. եւամենայն գիրք աստուածայշունչք զայս ասեն։