Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԿԴ. ԲԱԲԵԼԱՑՒՈՑ ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ԾԵՐ
(22 H)

Բաբ"լացոց թագաւորն`բազմութեամբ զօրացն գայր հասանէր քաղաքն եւտեսաւ ծեր մի. զի ամբրենիս տնկէր. եւ ասէ թագաւորն. որ ծեր, զայդ ընդէ՞ր տնկես. զի . Խ. տարին ապապտղաբերի. եւ դու այսօր եւ վաղիւն մեռանիս։ Եւ նաասէ. թագաւոր, մին մարդ տնկեալ էր, ես վայելեցի. եստնկեմ, գայ մին մարդ այլ վայելէ։ Ասէ թագաւորն. տուքնմա . Ռ. դահեկան. զի բարի եւ խէրանդէճ մարդ է։ Եւնորա առեալ գոհացաւ զԱստուծոյ։ Ասէ թագաւորն. ընդէ՞ր գոհանաս. ասէ` գոհանամ, որ ամէն մարդ . Խ. տարին վայելէ, ես այսօր վայելեցի։ Ասէ թագաւորն. դարձեալ տուք նմա . Ռ. դահեկան։ Եւ նա դարձեալգոհացաւ։ Ասէ թագաւորն. դարձեալ ընդէ՞ր գոհացար։Ասէ ծերն. գոհանամ զԱստուծոյ, որ ամէն տունկ 'իտարին մին տայ պտուղ, իմ ծառս այս օր . Բ. անգամ ետպտուղ։ Եւ յոյժ հաճեցաւ թագաւորն բանս ծերոյն եւգովեց զստէպ պատասխանատրութիւն նորին։