Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԾԱ. ՀԱՅՐ ԴԱՆԻԷԼ ԵՒ ՔԱՐԱԳՈՐԾ ԵՒԼՈՒԺԻ
(151 V=143 I)

Դանիէլ սուրբ հայրն աղաւթէր'ի լեառն մի. եւ քարայգործ մի Եւլուժի անուն կտրէրեւ շինէր յամէն աւր . Բ. քար Ա. քարին գին տունխարճէր եւ զ. Ա. աղքատաց բաշխէր. եւ քարգործն աղաչեացզսուրբ հայրն Դանիէլ խնդրել յԱստուծոյ տալ նմայըռզակ. եւ հայրն սուրբ ասէր. որդեակ, փոխանակսրբութեան քո կամիս մեղանչել. եւ ասաց քարգործնԵւլուժի, թէ ոչ մեղանչեմ, հայր սուրբ, այլ եկեղեցիշինեցից եւ խան եւ վերայ գետոյ կարմուճ կապեցից. եւ սուրբ հայրն խնդրեաց յԱստուծոյ. եւ յորժամ եկն 'իկտրել քարին եւ շրջեաց մի քար եւ գտաւ կարսով միկարմիր եւ յանժամ հնարս յիմացաւ, թէ մարդ ոչ տեսանէ. գնեաց . Բ. ձի եւ էառ զկին եւ զորդիքն եւ ձգտեալկարմիրն եւ գնաց Ստըմբաւլ եւ էառ մի ըսկուտեղկարմիր եւ տարեալ թագաւորին. եւ թագաւորն զարմացաւզկարմիրն եւ ասաց. զի՞նչ կոյզես, ոյզէ. որ տամ քեզ. եւ նայ էհարց սիրելի բարէկամս իւր եւ ասաց. քանզթագաւորութիւն վայր այլ ի՞նչ կայ. եւ նոքա ասեն. վազիրն է. եւ նայ գնաց խնդրեց եւ էառ. եւ եղեւ վազիր. եւ այլ ոչ յիշեաց զպատուէր սուրբ հաւրն. քանզիվազիրն քան զթագաւորն վայր էր եւ զամենայն հումքեւ հրամանք վազիրն անէր. եւ զամենայն մարդ վազիրնպիտի դատէր. եւ յորժամ բերէին առ ինքն դատաստան, զմէկն կախէր եւ զմէկն սպանէր եւ զայլն ազգի ազգիտանջէր եւ չարչարէր. եւ հայրն սուրբ ետես, զի այլ ոչերեւէր քարգործն եւ ոչ գիտէր, թէ յուր է. եւ աղաչեացզԱստուած. զի յայտնեսցէ նմայ, թէ յուր է. եւյայտնեցաւ նմայ, թէ վազիր է յԸստամպաւլ։ Եւ ելգնաց անյապաղ անդ եւ ետես զնայ, որպէս էրն վազիր. եւշատ ջանաց, թէ տեսանեմ զերես նորա. եւ յորժամ հայէրյերեսս նորա, դարձուցանէր զգլուխ ձիոյն յայլ դիհ. եւ ոչ կարէր տեսանել:

Եւ եկեալ յայնայպատն իւր եւաղաւթեաց առ Աստուած առնել զիշխանութիւնն. եւվախճանեցաւ թագաւորն. եւ զորդին ետ զնայ բանդ եւպահանջէր զինչս հաւրն. զի վազիր էր. եւ ամենայն ինչսթագաւորին ձեռս նորա էր. եւ քանդեաց եւ կողոպտեացզինչս նորա. եւ եհան քաղքէն աքսորեաց. եւ յետաւուրց ինչ եկն յառաջին տեղն քար կտրել եւ եկնհայրն Դանիէլ առ նայ. եւ եկն առ յոտս նորա անկաւ եւխոստովանեցաւ զանցանս իւր, զոր գործեալ էր. եւսկսաւ զառաջին գործն գործելն, որ էրն:

Ցուցանէ առակս, թէ շատ մարդըռզակ հանէր գլխոյն. եւ ըռզակի տէրն հանապազ 'իհոք եւ բազմունք եւ տարայկուս է. եւ ըռզակնզտէրն տայ փորձանս ձգել։