Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԶ. ԾԱՌԱՅՔ Ի ՊԱՀՔ
(ԲԵՐԼ. 90, էջք 167-168)

Եւ օրինակ բերեն, թէ էր ոմնտանուտէր, որ ունէր բազում ընտանիք եւ ծառայք եւսպասաւորք. եւ հրամայեաց տանուտէրն ծառայից իւրոց. զի ըստ պատշաճի ծառայեսցեն նմա. նոքա պատասխանիետուն. թէ զմեզ պահք պահես, լաւ ծառայեմք քեզ. ապաթէ ուտեցնես եւ գիրացնես, սպանցուք զորդիս քո եւզքեզ. որ քան ինչ ժամանակ որք պահք էին, ամենեքեանբարւոք ծառայեցին տեառն իւրեանց, բայց յետոյուտեցոյց զնոսա յագ. յայնժամ սպանին զորդիս նորա եւզինքն եւս:

Տանուտէր մարդս. ծառայք եւընտանիք նորա ազգի ազգի անդամք, զոր ունի. որ չափ 'իպահք են, բարւոք զգործս իւրեանց կրեն. քանզի յորժամսիրտքն պահք է չար խորհրդոց եւ հաւանելոյմեղացն եւ աչքն պահք յարատ հայելոյ եւ ականջն 'իչար լսելոյ եւ բերանն յորկրամոլութենէ եւ 'իյարբեցութենէ, յայնժամ բարւոք ծառայէն հոգւոյն. զիսիրտն խորհի զամենայն բարիս եւ խոկայ զչաչարանսնՔրիստոսի, բերանն բազում աղօթէ, աչքն բազումպատարագ տեսանէ, ականջն բազում քարոզութիւն լսէ, ձեռքն բազում ողորմութիւն առնէ. այլ յորժամ կտրենզկտրեն զպահքն, սիրտն յագենայ չար խորհրդով, բերաննյարբեցութեամբն եւ աչքն յարատ հայելով, նա եւ այլանդամքն յայնժամ սպանանեն զորդիս տեառն իւրեանց, այս ինքն զանազան առաքինութիւնս, որ է ծնունդհոգւոյն. այլ եւ յետոյ զհոգին եւս սպանանեն մեղօք. այսպէս Ադամ եւ Եւայ որ չափ պահք էին դրախտին, բարւոք կատարէին զգործս իւրեանց եւ խոկումն էինզԱստուծոյ եւ հրեշտակաց. այլ յորժամ կերան 'իպտղոյն եւ կտրեցին զպահքն, սպանին զորդիս իւրեանց, այս ինքն զմեզ, այլ եւ ինքեանս եւս սպանին հոգւով։