Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՂԱ. ԳԱՅԼ ԵԵ ԲՐՏԻ ՇՈՒՆ
(91 V=89 I=143 D)

Գալն ափշտակեաց անասուն մի. եւ ելին շունք զհետ նորա եւ տառապէին զնայ. յետոյգայ շուն բրտին եւ սաստիկ նեղէր զնայ։ Դարձաւ գալնեւ ասէ ցնայ. ով նզովեալ բրտի շուն, ասայ ինձ. թէ քեզինչ կու տանիմ` զդո՞ւրքն թէ քե՞րոցն եւ թէ զքթե՞ն, որ կոյ կոկեն զպուտուկն:

Ցուցանէ առակս, թէ ոչ վայելէ, որ ահոկ խաւսին, ընդ որ չունիս հաշիւ. թէպէտ եւյառաջն թշնամի էր քո այլ ինքն. եւ կռու ընկերն ուղենզհաշիւն, զոր ունին եւ դու խաղաղացոյ զնոսա. որխաղաղութեամբ հրայժարին միմեա[ն]ց։