Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՂԲ. ԱՅԳԻ ԵՒ ԿԱՄՐՋԱԿԱՊ ԽԱՆԴԱԿ
(29 ag=14 H)

Թագաւոր մի ունէր գեղեցիկայգի եւ յեզերն խոր խանդակ. եւ փայտիւ եւ տախտակովկամուրջ վերայ ձգած. բայց գիշերն քարշէինզկամուրջն. եւ որ գիշերն գայր, վիհն անկանէր. եւո՛վ ցորեկն գայր, յայգին մտանէր:

Այգին է արքայութիւնն եւվիհն դժոխք. եւ կամուրջն բարի գործն. եւ ցորեկն այսկեանքս. իսկ գիշերն մահն. ով որ ունի զբարի գործս, նաանցանի յարքայութիւնն. եւ որ ոչ ունի, իջանէ 'իդժոխս։