Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԳ. Դ. ՍԻՐԵԼԻՔ
(25 G)

Այր ոմն ունէր . Գ. սիրելի. եւեղեւ ամբաստանութիւն առ թագաւորն. եւ գոչեաց զնա՛եւ հրամայեաց սպանանել։ Եւ նա երկուցեալ գնաց առսիրելին առաջին եւ աղաչեաց գալ առ թագաւորն եւաւգնել նմա՛. եւ նա՛ ոչ առ անձն. ես բազում ունիմսիրելի առաւել քան զքեզ. բայց առնեմ ողորմութիւն`յորժամ տանին սպանանել, տամ քեզ անփափ կտաւ, որկապես զաչս քո։ Եւ նա տրտմեալ գնաց առ երկրորդսիրելին եւ աղաչեաց գալ աւգնել. իսկ նա չարպատասխանի ետ եւ ասէ. զայս ողորմութիւն առնեմ առքեզ. զի մինչ տեղի սպանման գամ։ Եւ նա յոյժտրտմեալ [գնաց առ] . Ա. երկրդ" սիրելին. իսկ նա՛ եւսչարագոյն պատասխանի ետ եւ ասէ. թէ այլ ոք չլինի, որքեզի չանկալն ձգէ, ես ձգեմ։ Եւ նա՛ գնաց որս որս առերդ" սիրելին եւ զնա՛ պակաս քան զայլսն սիրեցեալ. եւ նա՛ քաղցր եւ գեղեցիկ պատասխանի ետ. մի երկնչիր. ես գամ զկնի քո եւ թէ մեռանելոց ես, ես մեռանիմ վասնքո. զքեզ ազատեցից. եւ գնաց առաջի թագաւորին. եւյորժամ դատապարտեցաւ մահ, ճշմարիտ սիրելինփոխանակ նմա ետ զանձն իւր մահ եւ ազատեաց զնա:

Այսպէս հոգեւորապէսառաջի[ն] սիրելին է ինչքն. զի պատասխանէ. ես բազումունիմ սիրելի. զի ամենեքեան սիրեն զինչս. այլ առնեմքեզ ողորմութիւն եւ տաց քեզ պատանս, որով պատեալիջցեն գերեզման. եւ թէ առ երրդ" երթիցես, ասասցեն ընտանիքն քո. [գնամք] մինչ գերեզմանն եւշուտով դառնամք տունս. զի մնացեալ ինչս նորաապշտակիցեն։ Եւ առ երկ"դն գնաց, որ է սատանայ. պատրաստ է նա՛. որ ձգէ զքեզ չանկալն դժոխոց։ Ովմարդ, որ խաբեցար յամենայն խաբեբայ սիրելեաց. եւ Ա. ճշմարիտ սիրելին է մնացեալ քեզ, որ է ՅիսուսՔրիստոս, որ սակաւ սիրեցեր քան զամենայն. եւ նա վասնմեղաւորաց եկաց եւ մատնեաց զինքն մահ վասնփրկութեան մեղաւորաց. վասն որոյ պարտէ զամենայնսիրելի թողուլ եւ առ Քրիստոս միայն դիմել. միայնսիրել յայսմանէ երեւի, թէ յաշխարհս եւ որ ինչյաշխարհի, ետուստ սիրելի է՛։