Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԿԳ. ԱՇԽԱՐՀՍ ԵՒ ԿՈՅՐՔ
(18H)

Ասեն դարձեալ, թէ թագաւորոմն եհարց առ անապատաւոր կրօնաւոր մի, թէ որպէ՞ստեսանես զաշխարհս. պատասխանեալ ասէ. որպէս խաբեբաոք, որ անցանէ առաջի կուրաց բազմաց եւ ձայնէ, թէփութով առ իս եկէք եւ լուսաւորեսջիք։ Եւ նոքա կոյրք'ի ձայն նորա դիմեալք երթան փութապէս. ոմն ընդ քարանկաւ եւ ոմն գետ անկաւ եւ ոմն խորխորատ անկեալսատակեցան. եւ լոյս նորա ոչ ոք եհաս նոցանէ:

Ս[ոյնպէ]ս սէր աշխարհիսզբազումս առ ինքն կոչէ` եւ հեշտութեամբ մարմնոյսկորուսանէ: