Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԷ. ԽԱՉ
(11 ag=8 F)

Իշխանի միոյ որդին մեռաւ. եւբերին զխաչն վերայ սպասաւորք խաչին. եւ յարեաւորդի իշխանին. զի էին ընտիրք սպասաւորքն այնորիկ։Եւ եղեւ զի այլ ումեմն իշխանի որդի մեռաւ. եւ բերինցնոյն խաչն վերայ. եւ ո՛չ յարեաւ։ Եւ աղաղակէրհայր մանկանն եւ ասէր, թէ խաչս այն խաչն է եւԱստուած այն Աստուած է. զիա՞րդ ո՛չ յարեաւ մեռեալս. Եւ հրեշտակն երեւեալ ասաց, թէ խաչս այն է եւ Աստուածայն է. բեր զայն աջն, որ բռնէ զայս խաչս։