Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԲ. ՔԱՂԱՔ
(116 ag)

Կայր քաղաք մի. եւ կայրբազում ճանապարհ, որ երթայր քաղաքն յայն։ Բազումմարդիկ գնացին. եւ մին մարդն արգիլեցաւ եւ զսօլերացփոկերն կապէր եւ այլ ո՛չ հասաւ. եւ դուռն քաղաքինփակեցաւ` եւ ո՛չ կարաց մտանել։ Ցուցանէ, թէ փոքրառաքինութիւն է եւ թէ մեծ` տանի զմարդնյարքայութիւնն. որպէս զճանապարհն այն, որ զմեծ եւզփոքրն տանէր քաղաքն։ Եւ որ ընդ աշխարհիսզբաղանսն զբաղի, մէջ մեղաց շաղախի, նա ոչ կարէհասանիլ արդարոցն եւ մտանել քաղաքն անդրանկաց, որպէս այրն այն, որ ընդ սօլերովն եղեւ եւ ոչ էհասընկերացն եւ ո՛չ մտաւ քաղաքն. քանզի փակեցաւդուռն։ Նոյնպէս փակի դուռն ողորմութեանանողորմիցն եւ անդարձ մեղաւորացն յաւուրնդատաստանի, որպէս փակեցաւ յիմար կուսանացն։