Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿԵ. ՁԿՆՈՐՍ ԳԱՅԼ ԵՒ ԱՂՈՒԵՍ
(65 V=63 I=65 ag=73 B=138 D)

Գալն եւ աղուէսն եղենեղբարք եւ գնացին որսալ ձուկն. եւ ասէ աղուէսնցգալն. արկ զագի քո գետն եւ ըմբռնեսցուք ձկունս. եւ էր ժամանակն ձմեռնային. եւ իբրեւ արկ գալն զագին'ի ջուրն, նայ պաղեցաւ եւ փակեաւ ագին գալուն. եւ ասէաղուէսն. ահայ եղբար, ամենայն զաւրութեամբ քո ցանձտուր եւ քարշէ զագի քո. զի բազում ձկունք ըմբռնեցան. իբրեւ ցանցեաց, հատաւ ագին եւ նայ կըկզեալ վայէրզանձն իւր եւ լալով ասէր. վայ է ինձ, թափեցայ յագոյսեւ ձուկն ոչ ըմբռնեցի:

Ցուցանէ առակս, թէ այսպէսկապէ զմեզ սատանայ մեղաւք մինչեւ մահ եւ թափիմքյայս կենացս ու յայն կենացն. վա՞յ ու Ռ. վայ։