Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՁԲ. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԵՒ ՍՈՎ
(20 ag=58 F)

Աղէկսանդր բազում զօրօքպատահեցաւ տեղի մի եւ եղեւ ձիւն մեծ. եւ սկսանզօրքն սովու կոտորիլ. եւ ասաց թագաւորն, թէ այժմզայժմուս զվաղիսն պարտ է հոգալ. յորժամ յաստիցազատիմք, զայլ վաղիւն հոգամք. կոտորեցէք զձիանդ եւկերէք։ Ոմանք ասեն, թէ Մահումետն է ասացեալ. վասնայնորիկ զձիու միսն կուտէ մսլման ազգն։