Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺԹ. ՔԱՀԱՆԱՅ ԵՒ ՄՍԱԳՈՐԾ
(150 ag=17 A=119 B=20 D)

Ասի յառակաց, թէ աղքատ էրէցմի գնայ մօտ մսագործն, թէ ինձ սակաւ մի միս տուր` որիմ տղայոցն տանիմ. որ եփեն եւ ուտեն։ Իսկ մսագործնընդ կատակս համարեալ, ետ նմա լիտր մի միս եւ ասաց, թէիմ հօրն պատարագ արա։ Եւ երիցուն ընդ արդարսհամարեալ եհարց զնա, թէ քոյ հօր անունն ի՞նչ է եւմսագործն ասաց, թէ իմ հօր անունն մկսար է, զոր ոմանքսատուրի կոճ ասեն. եւ երթեալ երիցուն տուն իւր եւտարաւ զմիսն տղայոցն. եւ գնացեալ շինեաց զպատարագնեւ յիշեաց զմկսարն յանուանէ պատարագն եւ 'իյազդմանէն Աստուծոյ մսագործի կոճն արմատացաւ եւամենայն առաստաղն խանութին պատառեալ բարձրացաւ։Իսկ խանութապանն զարհուրեալ գնաց անկաւ յոտսքահանային, թէ զո՞վ յիշեցեր պատարագն. եւ նա ասէ. զմկսար անունն, զոր դու ասացիր, թէ իմ հօր անուննմկսար է։ Իսկ նորա զայս տեսեալ աղաչեաց կրկինպատարագել եւ իսկապէս զհայրն իւր յիշել։ Ցուցանէառակս, թէ մի խաբիք. զի զօրութիւնն Աստուծոյ ոչարհամարհի եւ ո՛չ տկարանայ, այլ յամենայնի զօրաւորեւ սքանչելագործ է Աստուած: