Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՂԳ. ԵՐԵՔ ՏԵՍԻԼ ԹԱԳԱՒՈՐԻ
(30 ag)

Թագաւոր ոմն ետես տեսիլ. զիիբրեւ զանձրեւ իջանէր աղուէս։ Եւ քարոզ հրամայեացկարդալ, եթէ ոք զիմս մեկնեսցէ տեսիլ, հազար դահեկանտաց նմա. եւ լուեալ այր ոմն աղքատ եւ երթեալ ասաց. եթէ երիս աւուրս տացես ինձ ներումն, յայտնեցից։ Եւերթեալ շրջէր յանապատի խոկալով. եւ վիշապ մի տեսեալզայր տարակուսեալ` ասաց. զի՞նչ ինձ տացես, եթէզտեսիլ թագաւորին քեզ յայտնեցից։ Եւ նա ասէ. զորինչ խոստացաւ թագաւորն, քեզ կէսն եղիցի։ Եւ ասէ. երթեւ ասա, թէ ժամանակ է այսուհետեւ, զի մարդիկքնենգաւորք եղիցին եւ խաբեբայք իբրեւ զաղուէս. եւերթեալ ասաց. եւ հաճոյ ասացեալն թուեցաւ. զի նմանայնմ իսկ էին մարդիկքն. իսկ ետ հազար խոստացեալդահեկանսն. եւ այրն ստեաց վիշապին եւ ո՛չ դարձաւանդրէն։ Եւ զկնի դարձեալ զայլ ետես տեսիլ. զի իբրեւզանձրեւ իջանէր ոչխար. եւ հրամայեաց կոչել զայրն. զի նման առաջնոյն մեկնեսցէ։ Եւ նորա զնոյն խնդրեալներումն. եւ ամաչէր իբրեւ զապերախտ. եւ երթեալ առվիշապն զանձն պարտաւորելով` ասաց. մեղայ քեզ. յայտնեա զերկրորդս. եւ մեկնեաց նմա ո՛չ յիշելովզյանցումն։ Եւ ասաց. երթ եւ ասա, թէ ժամանակ գայ եւեկեալ է. զի մարդիկք իբրեւ զոչխար պարզամիտք իցեն. եւ եկեալ պատմեաց։ Եւ այնմ եւս հաւանեալ` ետ նմահազար եւս դահեկան. եւ առեալ առն տարաւ վիշապին` ընդառաջնոյն եւ ընդ վերջնոյն հազար դահեկան։ Զկնիայնորիկ դարձեալ այլ եւս ետես տեսիլ. եւ ահա իբրեւզանձրեւ իջանէր սուսեր։ Եւ հրամայեաց դարձեալզայրն կոչել. զի զայն եւս մեկնեսցէ. եւ առն զնոյնխնդրեալ ժամանակ եւ երթեալ առ վիշապն. եւ նա առժամայն մեկնեալ իբրեւ բարեկամի. երթ եւ ասա, թէժամանակ է. զի մարդիկք յարիցեն բռնաւորք եւսուսերաւորք։ Եւ զայս ուսեալ առն ասաց. ընդէ՞ր այժմթողից վիշապիս (վեց) հազար դահեկանս եւ կամ հինգհարիւր այլ եւս բերից. հարից զվիշապս եւ սատակեցից. եւ ջանաց հարկանել զվիշապն. եւ ո՛չ յաջողեցաւ նմա. զի խոյս ետ նմանէ վիշապն։ Եւ առն զղջացեալխորհէր, թէ չարիս գործեցի. զի թէ այլ եւս հարկհասանիցէ, ո՞րպէս եկից առ սա։ Եւ տեսեալ վիշապնզայրն ստրջացեալ` ասաց նմա. այր դու, մի տրտմիր. զիյանձնէ ինչ ոչ արարեր, այլ բերմանէ ժամանակի։ Զիստելն քո կեղծաւորաց ժամանակն է եւ զղջանալն եւտալն զհազար դահեկանն միամտաց ժամանակն եւկամիլն սպանանել բռնաւորաց ժամանակին:

Ո'չ այլ ինչ առակս ցուցանէ, բայց զժամանակին գիտել զմարդիկք եւ զգուշանալյանձանց. զի զզանազան բերէ ժամանակս զմարդ` եւերբեմն նենգաւորս եւ երբեմն պարզամիտս եւ երբեմնբռնակալս եւ նման այսորիկ այլս բազումս։