Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԽԷ. ՀԱՐՍՆ ԵՒ ՍԿԵՍՈՒՐ ԵՒ ՍԿԵՍՐԱՅՐ
(47 V=45 I=54ag=63 B=135 D)

Նոր հարս մի եղեւ խոնարհ եւհամբերող. եւ կամեցան փորձել զնայ սկեսուրն եւսկեսրայր նորա. ասէ մին, թէ զդուռն փակէ. եւ միւսնասէ. բաց. մին ասէ. ել փակէ զդուռն. հողմ է. եւ իբրեւգնաց եւ փակեաց զդուռն. եւ միւսն ասէ. ել բաց զդուռն. զի ծուխ է. եւ սկըսան ասել. փակէ եւ բաց. եւ նայ սկսաւփակել եւ բանալ կարգաւ եւ ասէ. քեզ փակեմ եւ դորայբանամ. եւ յերկ[ա]րեաց եւ ոչ բարկացաւ:

Ցուցանէ առակս, թէ առաքեալնեւ մարգարէքն մեծ համբերութեամբ եւ հեզութեամբքարոզեցին եւ մեծ սպառնալեաւք փակեցին զդժոխքն. զիմի մտցեն նայ. եւ բացին զարքայութիւնողորմութեամբ Աստուծոյ եւ շնորհաւքն. զի մեղաւորքդիմեն եւ մտցեն նայ յուսով ապաշխարութեամբ. այս էփակելն եւ բանալն։