Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԿ. ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ԵՒ ՊԱՏՈՒԱԿԱՆ ԱԿՆ
(15H=S. Laz. Բ. Դ., էջ 234)

Քանզի ընթերցեալ լինի 'իտիեզերակալ արքաէն Աղէկսանդրու, որ միում քաղաքիյոյժ պատուեալ եւ մեծարեալ եղեւ. եւ ընդ այլ բազումընծայքն նուիրեցին նմա ակն մի պատուական. որոյյատկութիւնն էր այս. զի ընդ կշռելն միտէր եւ հակէրզամենայն կշռորդս իւր. իսկ եթէ արկանէին վերայհող կամ յարդ` կորուսանէր զամենայն զօրութիւն իւր։Իբրեւ ընդ հիաց"մն եղեալ թագաւորն հարցանէր, թէզի՞նչ նշանակէ իրս այս, պատասխանեցին իմաստասէրքնեւ ասացին. ակնս այս նշանակէ զանձն արքայի. զիմինչեւ կեաս` զօրեղ եւ գեր վերոյ ես քանզամենեսեան. բայց ժամ մահուն զամենայն զօրութիւնեւ զմեծութիւն քո ծածկեսցէ հող եւ կորուսցէ։