Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԲ. ՁՄԵՌՆ ԵՒ ԳԱՐՈՒՆ
(82 V=80 I=91 ag=157 D)

Ձմեռն չորանայ եւ տերեւքծառոցն եւ բուսք եւ տունք. իսք գարնանային ժամանակնկրկին զարդարին եւ պայծառանայն ամենայն բուսք եւտունք:

Ցուցանէ առակս բարի եւ լաւ, թէ` ո՞վ մարդ, ձմեռն մեղաց եկն վերայ քո եւսառնացուց զքեզ չար հողմն հուսուսական մեղացն, որգնացիր ընդ կամացն սատանայի. եւ գոսացար. եւթափեցաւ քէն գեղեցկութիւն քո. մի անյուսիր, ո՞վողորմելի. այլ երթ սրտի մտաւք առ հոգեւոր գարունՔրիստոս, որ կոչէ զքեզ քաղցրութեամբ. եւ նայլուանայ շնորհաւք իւրով զանցանս քո եւ նորոգէ զքեզյառաջին փառս քո։