Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾԵ. ՍԷՐ ԴՍՏԵՐ
(94 D)

Ասի պատմութեանց, թէթագաւոր մի բարկացաւ ումեմն իշխանի եւ արկ բանտեւ ասաց ոչ տալ նմա կերակուր. զի սովոյ մեռցի. բայց իշխանն ունէր դուստր մի. եւ խիստ սիրէր զհայրն. եւ յահէ թագաւորին ոչ տանէր հաց. բայց կաթամբդիեցուցանէր զհայրն. զի տղայի մայր էր եւապրեցուցանէր զհայրն. եւ իմացաւ թագաւորն զսէրդստերն, որ ունէր առ հայրն, եւ ազատեաց զնա:

Նշանակէ բանս, թէ որ ոքզաւակ ունի եւ յիշատակ աշխարհի, պարտէ հանապազողորմութիւն առնել աղքատաց եւ քահանայից ժամու եւպատարագի. զի որ ողորմի աղքատին, փոխ տայ Աստուծոյ։Քրիստոս ասէ. եկայք աւրհնեալք Հօր իմոյ եւ այլն. զիյորժամ ողորմին աղքատաց, Աստուած հայի գութսյիշատակաց եւ ազատէ բանտէ դժոխոց։ Դարձեալ զի թէերկրաւոր թագաւորքս խղճան եւ ողորմին մահապարտեաց, ապաքէն եւս առաւել երկնաւոր թագաւոր լսէթախանձանաց, որ վասն ննջեցելոց յետամնացքն առնեն։