Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԻԶ. ԵԿԵՂԵՑԻ ԵՒ ՋՐԱՂԱՑ
(126 V=130 ag)

Եկեղեցին պարծեցաւ 'իսրբութիւն իւր եւ ասաց, թէ ես եմ տաճար Աստուծոյ եւյիս գան քահանաք եւ ժողովուրդք յաղաւթս մատուցանելԱստուծոյ եւ պատարագ. եւ հաշտի Աստուած ընդաշխարհիս. եւ մեղաց թողութիւն լինի։ Յայն ժամ գայջրաղացն եւ ասէ ընդ եկեղեցին, թէ զինչ դու ասես, արդար է եւ ճշմարիտ է. բաց դու զիմ երախտիքն միմոռանար. որ գիշեր ու ցերեկ կու աշխատիմ եւ կուդատիմ, որ կոյ ուտեն քահանաքն եւ ժողովուրդքն. եւապայ գան առ քեզ աղաւթել եւ երկիր պագանելԱստուծոյ:

Ցուցանէ առակս, թէ կանաշխարհի մարդիք, որ հանապազ աշխատին եւ դատին, որպէս մեղու. եւ թագաւորք եւ իշխանք եւ ամենայնմարդիք զվաստակս նոցա ուտեն եւ ապայ երթայյեկեղեցին եւ զԱստուած աւրհնեն եւ յիշեն։