Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾԹ. ՀԱՐՑ ՎԱՍՆ ԴԺՈԽՈՑ
(100 D)

ՎԱՍՆ ԴԺՈԽՈՑ ԴԱՌՆՈՒԹԵԱՆ. գրեալ է վարս հարանց, թէ սուրբ հայր մի ետես զմի 'իդիւացն եւ եհարց վասն դժոխոց տանջանացն, թէ որքանդառն է չարչարանքն. եւ ասէ դեւն. անթիւ եւ անպատմելիէ չարչարանքն, ո՞վ կարէ ասել. բայց Սադայէլի տեսն եւզազիր եւ ժահահոտութիւն դժոխոցն այնպէս չար է. որլաւ է, թէ յարեւմտից յարեւելս կրակ լինի, լաւ է յայնկրակն ներս գնալ քան թէ զդժոխոց ժահահոտութիւննառնուլ եւ զՍադայէլի զազիր կերպարանքն տեսանել:

Ո¯հ թէ որպիսի դառն եւ չարտանջանք կայ մեղաւորաց. եւ ոչ մարդիկք զի 'իհնա[րա]ւոր ժամանելս հնարին եւ փրկին բարիգործելով։