Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅՀԲ. ՈՍԿԵԳՐԵԱԼ ՍԻՐՏ
(ԲԵՐԼ. 90, էջ 145)

[Մ]ի ոմն մարտիրոսացչարչարէին վասն անուանն Քրիստոսի. եւ առաւել տայրզանունն Քրիստոսի. եւ թագաւորն ասէ եւ հարցանէ զնա. զիա՞րդ որ չափ առաւել տանջիս, առաւել յիշես զանուննՔրիստոսի. եւ նա ասէ. զի գրեալ է անունն Աստուծոյ 'իսիրտս մեր, ոչ կարեմք ուրանալ. եւ նա փութով ետսպանանել եւ եհան զսիրտն` եւ ճեղքեաց. եւ ետես, զիամենայն կողմանց սրտին գրեալ կայր անունն Քրիստոսիոսկի գրով. եւ Քրիստոս եօթն անգամ եհեղ զարիւնն իւր. զի . Է. խնդրուածս այս գրեսցի արեամբն Քրիստոսի 'իսիրտս մեր . Է. անգամ եհեղ զարիւնն, այսինքն 'իթլփատութիւնքն, քրտունքն եւ . Բ. ձե"ռցն եւ . Բ. ոտիցն եւ կողէն։