Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԲ. ՍՈՂՈՄՈՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆ
(60 F)

ԱՌԱՍՊԵԼ"Ց ԻմաստնացեալնյԱստուծոյ Սողոմոն խնդրեաց յԱստուծոյ, թէ հրամանտուր ինձ, որ Գ. ամիս, զինչ որ կենդանի կայ, եսկերակրեմ. եկն հրեշտակն ասաց, թէ չես բաւական, որ Գ. [օր] կերակրես. եւ հրաման ետ Աստուած. զի բազումկերակուրս մսոյ, հացոյ, խոտոյ, հնդոյմինչեւ մեծամեծ բլրնի եդիր եւ հրամանքն Աստուծոյարձակեցաւ եւ գալ կենդան"ցն կերակրիլ. եւյանկարծակի ելեալ ծովէն ձուկ մի եւ յ. Գ. ժամնկերաւ զամէնն, զինչ պատրաստեալ էր Սողոմոն. եւհիացաւ եւ ասէր, թէ այ իմ ողորմած Աստուած, այս ի՞նչկենդանի էր. եւ ասաց հրեշտակն, թէ ձուկ մի կայ 'իծովն, որ կերակուր է լեւիաթանին, եւ Գ. յասկիցնորա է կերակուր։ Եւ այլ կենդանիքն անօթի դարձան։