Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԹ. ԲԱԶՄԱՐՈՒԵՍՏ ԱՂՈՒԵՍ
(79 V=77 I)

Ասացին աղուէսուն, թէ քանիցեղ արուըստ գիտես. եւ ասէ աղուէսն . Ճ. ցեղ արուէստագովս առնեմ առաջի շան. ապայ մեծ արուըստս այն է, որոչ ես զշուն տեսանեմ եւ ոչ շուն զիս:

Ցուցանէ առակս, թէ անթիւքեն, որ ապաշխարեն զմեղս եւ Աստուծոյ հաճոյ լինին. ապայ այն է մարդ կատարեալ, որ ոչ մեղանչէ եւ պահէզպատուիրան Աստուծոյ:

ՀԹա. 37ag Հարցին ընդ աղուեսն, թէ քանի ցեղ արուեստ գիտես. գնաց կկզեցաւ եւ ասէ. հազար ցեղ արուեստ գիտեմ. երեսուն ագւովս առաջիշանն` թող թէ քանի անձամբս. բայց մեծ արուեստս այն է, որ ո՛չ ես զշունն տեսնում եւ ո՛չ նա զիս:

Ցուցանէ, թէ անթիւք են, որքապաշխարեն զմեզս եւ Աստուծոյ լինին. ապա նա էկատարեալ մարդ` որ ո՛չ մեղանչէ։