Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՁԱ. ՀՐԱԿԵՐ ԳԱԶԱՆ
(81 V=79 I=43 ag)

Գազան մի կայ ծովն, որհուր կոյտէ. գան որսորդք նորա եւ վառեն կրակ եւառնեն կայծակունս յեզր ծովուն եւ ինքեանք թաքչին. եւ նայ գայ փափաքանաւք եւ լափէ զկայծակունս. եւանկեալ թըմբրի զաւրութենէ հրոյն. եւ ելանենորսորդքն եւ սպանանեն եւ առնուն զնայ. եւ այս ենբանք նորա, որ թէ զմորթ նորա հուր արկանեն, նայ չիայրիր:

Ցուցանէ առակս, թէ մարդ որբնակէ ծով մեղաց հեշտութեան եւ անզեղջ սրտիւ[գործէ] զմեղս ջերմացեալ հրով ցանկութենէ դիւացնեւ թըմբրեալ կայ մեղս մեծայմեծս. որսորդնսատանայ անաշխատ գայ [գտանէ] զհոգի նորա եւ որսայ եւտանի դժոխքն։