Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԲ. Դ. ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԱՐԴՈՅ
(24 G)

Այր ոմն ունէր . Դ. է՛շ . Գ. ն. տղայ եւ ուժով եւ Ա. ն պառաւ եւ վատուժ. եւ զԳ. ն ոչբառնայր, այլ խնամ տանէր եւ դարմանէ՛ր. իսկ պառաւէշն ծանր բեռ բառնայր. զոր անկաւ եւ ո՛չ կարացտանե՛լ զծանր բեռն:

Այսպէս մարդս . Դ. ժամանակունի` տղ[այ]ութեան, երիտասարդութեան, կատարեալհասակն, ծերութիւն. այն . Գ. հասակն, որ զօրաւոր է, ոչկամի բառնալ զբեռն ապաշխարութեան, այլ պարարէ եւգիրացնէ զնա՛ ուտելով եւ ըմպելով. եւ զամենայնբե՛ռն ծանրութեան բառնա վերայ ծերացեալմարմնոյն. իսկ էշն որ տղայութեան անկիրթ է բեռին, ծերութեան ո՛չ կարէ տանիլ։