Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԾԶ. ԵՐԻՆՋՔ ԵՒ ԵԶԻՆՔ
(56 V=54 I=60 ag)

Երիճք խայտային եւ զեզինսնախատէին, թէ ոչ դադարէք հալածանաց եւյաշխատելոյ. եւ ահայ եկն թագաւոր գաւառին. եւժողովեալ զերիճսն եւ սկըսան զենուլ զնոսա. զի ճաշկազմեսցեն թագաւորին եւ զաւրաց նորա. եւ ասենեզինքն. ահայ որդեաք մեր, վասն աւուրս այս պարապորդհանքչէիք եւ գիրանայիք:

Ցուցանէ առակս, թէ այս պէսասեն ամենայն սուրբք ընդ դասս ձախայկողմեանն, թէահայ որդեաք, այս կար ձեզ պահած, որ հուրներթայիք. զի յան կեանքն բտէիք զմարմինս ձերհանգիստեամբ եւ ամենայն մեղաւք. եւ զարդարսն, որաշխատէին, դուք նախատէիք եւ ծաղր եւ այպն առնէիք։