Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՀԴ. ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՒ ԽՈԶ
(6 ag=158 D)

Թագաւոր մի մեծ եւ բարեմիտունէր խոզ մի սիրուն տան իւրում եւ խորհեցաւմեծարել զնա եւ փառաւորել. կազմեաց նմա գինտ միյոսկւոյ հազար դահեկանի եւ մետաքս ոսկէզօդ` սպիտակբեհեզ` սաստիկ ծանրագին էած վերայ նորա. եւզգինտն էած քիթն նորա. եւ նա առաւօտու ժամունշրջէր ընդ քաղաքն եւ զամենայնն տիղմն թաւալէր եւզգինտն ոսկի, որ կայր քիթ նորա:

Ցուցանէ։ Ամենայն մեղաւորքմեղս առնեն. եւ յամենայն ժամ թաւալին տիղմն մեղացեւ աղտեղեն զլուսափայլ պատմուճան սրբոյ աւազանին. եւ ամենայն ընդ աղբ եւ շարաւ մեղաց շփեն զգինտնսուրբ, որ միտս եւ հոգիս նոցա պատկերն սուրբ։