Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՂԶ. ՍԱԿԱՒ ՄԵՂՐ ԱՂՔԱՏԻ ԵՒ ԹԱԳԱՒՈՐ
(196/187 D)

Այր ոմն աղքատ գնաց լեառնեւ կթէց սակաւիկ մեղր եւ տարաւ այն աշխարհինթագաւորին. եւ թագաւորին մուտքն ամէնն մեղր էր. եւոչ խոտեց զաղքատն, թէ սակաւ էր, այլ ընդունեցաւ:

Ցուցանէ. մեք զայս սակաւբանս խօսիմք ընդ ձեզ. որ է հարուստ զերթ զթագաւորզայս. դուք ընդունեցէք զսակաւ բանս, որ կու խոսիմընդ ձեզ, որպէս ընդունելի եղեւ թագաւորին զաղքատինսակաւ մեղրն։