Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՀ. ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԶԱՒՐԱԿԱՆ
(111 D)

Մի ոմն իմաստուն զօրականերթայր պատերազմ եւ կաղէր . Բ. ոտիւքն. եւ ոմն 'իզօրացն ասէ ցնա. ով լալի եւ ողորմելի, ո՞ւր երթաս. զիշուտով սպանանեն զքեզ. քանզի փախչիլ ոչ կարես։ Եւնա ասէր. ով եղբար, պատերազմէ ոչ է պարտ փախչել, այլ կանգնիլ եւ կռուիլ եւ յաղթել:

Ցուցանէ բանս, թէ պարտէհամբերել եւ կռւել ընդ սատանայի եւ ընդ չարխորհուրդս նորա, զոր արկանէ սիրտս մեր. զիամենայն չար խորհուրդ սատանայէ լինի. եւ այն էծածուկ մարտն եւ կռիւն սատանայի ընդ մեզ. ոմանք 'իմտաց իւրեանց ասեն, բայց առանց սատանայի ոչ լինի. եւայն մարդն, որ կռուի ընդ չար խորհուրդն իւր, եւ ոչյաղթի, զմարտիրոսաց առնու եւ ընդ նմին պսակի։