Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԻԷ. ՊԱՐՈՆ ԵՒ ՃՈՐՏ
(43 F)

Պարոնի մի ճորտն հարբած իրպարոնին շատ գէշ ասաց. եւ պարոն մէկ ալ օրն ձէն"ցզճորտն. եւ նայ գնաց եւ մտաւ յ. Գ. դուռն եւ տեսաւ, նայյամէն դռան վերայ կրակ էր վառած եւ շանփուր միկրակցւ"ցծ. եւ ճորտուն տեսեալ վախեցաւ. եւ առեալպարոն համբուրեց եւ ասաց. մի վախեր. ով որ զգինովմարդուն խօսքն յետ ասէ, Ա. շամփուրն յաչքն, Ա. 'իբերանն եւ Ա. յականջն։