Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԾԷ. ԳԱՆԳԱՏ ԱՆԴԱՄՈՑ
(12 H)

Կամէին իշխանքն սպանանելզթագաւորն իւրեանց։ Մին մարդ` նոցա առակաբան` ասաց, թէ աչքն գանկատէր փորոյն, թէ զինչ որ լաւ իրք կուտեսնում, կու ասէ, թէ բեր որ ուտեմ։ Եւ ականջն [թէ]լսէր զլաւ իրաց համբաւ, ասէր` բեր որ ուտեմ եւմարսեմ։ Եւ քիթն եւ բերանն նոյնպէս։ Եւ կամէին զնայպատառել։ Պատասխանի ետ սիրտն եւ ասէ, թէ նա ձեզսպասաւորէ, նա կու չարչարի եւ զկերակուրն հալէ` եւբաժանէ աչացն եւ ականջացն եւ այլոցն. ընդէ՞րպատառէք զնա։ Եւ նոքա ամօթով կացին եւ ոչ սպանին։