Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃՂԴ. ԿՈՒՂԲ
(44 ag)

Է գազան մի, որ ձու նորա դեղէ պէտս բժշկութեան. եւ յորժամ տեսանէ զորսորդն, զի նեղէ զնա, նա իւր ատամօքն հատանէ զձուն իւր եւձգէ յորսորդին եւ ինքն փախչի:

Ցուցանէ, թէ զոր ինչ սատանայսիրէ եւ որով գայ զհետ քո, դու զայն կտրէ եւ հան 'իքէն. որ յիւր սերմանցն չգտանի քեզ. եւ դու փախիր 'ինմանէ բարեգործութեամբ։