Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԿԳ. ՆԱՊԱՍՏԱԿՈՒՆՔ ԵՒ ԳՈՐՏՈՒՆՔ
(163 V=140 D)

Նապաստակունքն ժողովեցանեւ ասեն. եկայք երթիցուք ծովն անկեալ մեռցուքամենեքեան. զի կարի տկարք եմք եւ անզէն. եւ ամենայնկենդանիք հալածեն զմեզ. եւ գնալն նոցա տեսինզնոսա երամակ մի գորտունք եւ ճինճ բարձեալ փախեանեւ թագեան նոցանէ. եւ նոքա մխիթարեցան եւ գոհացանզԱստուծոյ, որ այլ տկարայգունք քան զինքեանս. եւդարձան յետս:

Ցուցանէ առակս, թէ ո՞վ մարդ, մի հայիր նայ, որ բարձր է քան զքեզ, այլ յանկունսհայեաց, որ աղքատ է քան զքեզ. եւ մխիթարեաց. եւ թէմեղաւոր ես, մի հայիր կարի արդարքն. այլ հայեաց 'իմեծայմեղ մարդիքն եւ մխիթարեց. եւ դու դիմէ կամաւառ Քրիստոս յուսն մեր խոստովանութեամբ եւապաշխարութեամբ:

ՃԿԳա. 161 ag Ասի յառակաց, թէժողովեցան երեսուն նապաստակք. խորհուրդ արարին եւասացին, թէ եկայք երթամք ամէնքս միաբան անկանիմք 'իծովն. որ ազատիմք յայս դառն կենացս. զի կարի տկարէ ստեղծեր զմեզ Աստուած. թէ գազանք են, թէ հաւք են, զմեզ ուտեն. լաւ է որ մեռանիմք, քան այս կենօքսապրիմք։ Եւ գնալն իւրեանց տեսին շատ գորտունս. եւճիչ բարձեալ գորտանցն փախեան եւ անկան ջուրն եւթաքեան. եւ նապաստակքն գոհացան զԱստուծոյ. զի տկարքտեսին քան զինքեանս:

Ցուցանէ առակս, թէ մի հայիր'ի մարդն, որ բարձր է քան զքեզ` եւ մխիթարեաց. եւ թէմեղաւոր ես, մի հայիր կարի արդարն եւ անյոյսլինիր. այլ հայեաց մեծ մարդիկ եւ մխիթարիր. եւյուսով դիմեա առ Աստուած եւ փրկիս:

ՃԿԳբ. 72 F ՆԱՊԱՍՏԱԿԱՑՆ ԵՒ ԳՈՐՏՈՒՑ

Ժողովեցան նապաստակքն եւգորտունքն եւ ասացին. այս ի՞նչ բաղ թ է, որ մեքունինք. ամենայն կենդանիք մեզ հալածիչ եւ թշնամիեն. եկայք ժողուինք եւ երթանք ծովն լցվինք. եւժողովեցան. եւ ծերագուն մի յառաջ էրեկ եւ ասաց, թէվաղիւն առաւօտուն երթանք. զի ամենայն ժողովին. եւվաղիւն ցայթել արեգական է լեալ էին ծովէնեւ գորտունք եւ կրիայքն յեզրն արեւիլ. եւ յորժամիջանէին դարէն վայր տ է սեալ գորտունց 'իծովն լցվեցան. եւ էկեալ ծերագուն մի յառաջ` ասաց. եղբարք, մի լցվիք ծովն. դեռ այլ կենդանի կայ, որ 'իմեզանէ կու վախէ. եւ գնացեալ լապաստակքնխաղաղութեամբ:

Սոյնպէս են մարդի ք, մինչինքեանք յ այլոց իշխանութեամբ են, նոյնպէսգիտեն։