Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԿԶ. ՍԱՓԻՐԱ ԱԿՆ
(24 H)

ՕՐԻՆԱԿ ՎԱՍՆ Ա"Կ։ Սափիրաակն` հանց խասիաթ ունի. թէ զինքն ու զմորմն մինկճուճ դնես, յայնժամ սպան[ան]է զմորմն։ Եւ թէ 'իմեռած մարդոյ բերան դնես, ական զօրութիւն երթա։ Եւթէ առ պըլօր ակն դնես, այլ յիւր զօրութիւն գայ:

Սափիրայն նշանակէ զբանն 'իբերանս վարդապետաց եւ մորմն զմեղքն մարդիկք։ Ովոր ընդունի զբանն բերանոյ վարդապետին, նա մեղքն'ի յինքն մեռանի։ Եւ թէ վարդապետն մահու չափ մեղօքէ, նա զօրութիւն չունի սափիրայն բերանն. ասենժողովուրդն, թէ դու յառաջ զքեզ սրբէ յամենայն մեղացեւ ապա մեզ քարոզէ։