Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԺ. ԿՏԱԿ ՎԱՍՆ ԳԱՆՁԻ
(141 ag=2 A=108 B=2 D=4 G)

Իմաստասէր ոմն աղքատ ունէրծոյլ որդիս. եւ ժամ մահուն կոչեաց զորդիսն եւ ասէ. ով որդեակք, բազում գանձ կայ պահեալ հարցն իմոցյայգին մեր. իսկ զտեղին ո՛չ ցուցանեմ ձեզ. այլ որաշխատի եւ խորագոյն փորէ, նա՛ գտանէ զգանձն։ Եւ յետմահուան հօրն, սկսան որդիքն ջանալ մեծաւաշխատութեամբ խորագոյն վարէին. եւ ամէն մէկ իւրնջանայր. զի ինքն գտցէ զգանձն։ Եւ սկսաւ այգին աճիլեւ զօրանալ եւ ետ բազում պտուղ եւ ելից զնոսագանձիւ։ Ցուցանէ առակս, թէ մեծ բարի է աշխատանքն եւշատ օգուտ է՛ յայս կեանքս եւ յայն։ Իսկ յոյլքն ո՛չաստ բարի ապրին եւ ո՛չ անդ վայելեն, որպէս ասէ գիրն. յուլից եւ ծուլից փակեալ է դուռն արքայութեան։