Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԿԱ. ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՆԴԱՄ
(103 D)

ՎԱՍՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ԱՆԴԱՄՈՑ Եղեւհարցումն մէջ իմաստնից, թէ որն է յանդամոցմարդկան առաւել վնասակար եւ բանպասեցին զփորն. զիամենայն ոք վասն ուտելոյ համար աշխատի. եւփիլիսոփայ մի ասաց, թէ քան զամենայն անդամս աչքնառաւել վնասակար է հոգոյն. զի թէ ոմն ծնէ կոյրլինի, նա ամէն ցեղ կերակրոյ եւ զսգեստոյ հաւանի, զիոչ գիտէ զլաւն եւ զվատն եւ ոչ ցանկա՛ կարմիր սայի եւոչ սեւ ադլազի, զի ոչ տեսանէ զգոյնն. այլ որ աչքունի, ոչ հաւանի ամէն ցեղ կերակրոյ եւ հանդերձի, այլզազնիւն խնդրէ, որպէս զարդասէր կանայք որ զայլքնզարդարեալ տեսանեն եւ խնդրեն զնոյն։ Եւ միտք այլվնասակար է. զի բազում չարիս ընթանայ. ով ոք կամիոր Աստուծոյ պիտանի լինի, պահք կենայ եւպարկեշտութիւն ընթանայ եւ պարկեշտ ուտէ եւ գինի ոչխմէ։ Եւ ցանկութիւնն այլ չար է. զի ցանկութիւնյաղթէ եւ քնոյն շատ քնիլն զմարդ ծուլացուցանէ եւյաղօթից հանէ. զմիտք մի թողուր` շատ չարի հետ շրջի, զցանկութիւն բորբոքէ եւ յաղթէ զքեզ. եւ շատ ուտելնեւ աչօք արատ հայելն` սոքա այլ զայլ զցանկութիւնբորբոքեն։