Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄՁԸ. ՄԱՆՈՒԿ ԹԱԳԱՒՈՐԻ ԵՒ ԶԱՒՐՔ
(132 D)

Ասի պատմութեանց, թէ 'իքաղաքի միում թագաւորն մեռաւ եւ մնաց որդի միթագաւորին տղայ յօրորոցին։ Եւ եկեալ թշնամիքնպատերազմեցան ընդ զօրս թագաւորին յայնմիկ եւյաղթեցին. զի ոչ էր թագաւորն ընդ նոսա. եւ յորժամդարձեալ եկին թշնամիքն պատերազմ, մի ոմն էառզմանուկ թագաւորին եւ տարաւ յորոցքովն, եդ մէջզօրացն եւ դաշտի անդ եւ ասաց առ զօրսն. ահա թագաւորդձեր միջի ձերում. եթէ կամիք, պահեցէք զդա. եւ ապազօրացան ամենեքեան պատերազմ եւ յաղթեցինզթշնամիքն իւրեանց:

Ցուցանէ առակս, թէ սատանայհանապազ պատերազմէր եւ յաղթէր զմարդիկ. զի թագաւորերկնաւոր ոչ էր ընդ նոսա։ Վասն այն պծ (անպիծ)աստուածածինն զիւր միածին Որդին Աստուծոյ զՅիսուսՔրիստոս ետ մէջ նոցա յայտնի ամենեցուն։ Եւ զայսկամի ցուցանել, թէ ահա թագաւորդ ձեր մէջ ձեր`զօրացարուք եւ յաղթեցէք. վասն այն ասաց հրեշտակցՈվսեփ. արի առ զմանուկն եւ զմայրն իւր եւ գնայԵգիպտոս. զի խնդրէ Հէրովդէս կորուսանել զմանուկն. իսկ յորժամ զմանուկն Յիսուս հանապազ միտսպահեմք, սատանայ ոչ կարէ արկանել զմեզ մեղսմահուն։