Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԽԷ. ՀԱՒՈՐՍ ԵՒ ԲԱԶԱ
(15 G)

Ասի առակաց, թէ հաւորս միակնատովն հաւեր որսայր եւ զորն կալնուր, ազատէր. եւաւուր միում բազան անկաւ ակնատ։ Իսկ նա վաղվաղակիարկ զնա ղաֆասն եւ պնդեաց զդուռն. եւ ասէ բազանցհաւորսն. ով այր, դու ընդէ՞ր զամենայն հօսն, յորժամըմբռնէիր, ազատէիր. եւ յորժամ զիս ըմբռնեցիր, վաղվաղակի ղաֆասն ձգէցիր. ասէ հաւորսն. ով բազայ, զայլ հաւերն քեզ մատաղ առնէի. որ նոքոք զքեզորսացի։