Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ. ԿՌՈՒՆԿ` ԹԱԳԱՒՈՐ ԹՌՉՆՈՑ ԵՒ ԷՇ
(6 V=6 I)

Ժողովեցան թռչունքն եւասացին, թէ որոյ ձայն զաւրաւոր է, զայն դիցուք մեզթագաւոր, որ կոչէ զմեզ ժամ պատերազմին. եւբարձրացաւ կռուկն յերկինս եւ գոչեաց. եւ հաճեցան եւաւծին թագաւոր. գայ էշն եւ ասէ. ա՞յ թէ զիս նորատեղին հանէք եւ ոտիցս տեղ շինէք, որ վերանամ, դուքլսէք, թէ յում ձայն է զաւրաօր:

Ցուցանէ առակս, թէ որչափտկար լինի մարդն եւ աղքատ, եւ ժողովուրդքն եւզաւրքն հաւանին եւ դնեն թագաւոր կամ առաջնորդ, նայկարէ վարել զիշխանութիւնն, զինչ վերայ գայ։