Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԾԸ. ԻՂՁՔ ԵՐԻՑ ՈՐԴՒՈՑ ԹԱԳԱՒՈՐԻ
(98 D=27 G)

ՎԱՍՆ ԽԱՂԱՂԱՐԱՐԱՑ. Ասի 'իպատմութեանց, թէ [էր] թագաւոր մի եւ ունէր . Գ. որդի. յաւուր միում հարցին միմեանց եւ ասեն. թէ դուանասուն լինէիր, զի՞նչ կամէիր լինել. եւ ասէ մինն. մարդ չէի, խնդրէի յԱստուծոյ. զի առիւծ լինէի. զիթագաւոր է եւ պատառէ զամենայն. եւ միւսն ասէ. խնդրէիարծիւ լինել. զի թռչնոց թագաւոր է եւ պատառէզամենայն եւ բարձր գնայ. իսկ միւսն ասէ. ես խնդրէիաղաւնի լինել. զի անմեղ է եւ ոչ ումէք առնէ վնաս եւէրամասէր է եւ ոչ թռչի միայն, այլ սիրէզխաղաղութիւն։ Եւ թագաւոր էր հայր նոցա` գաղտաբարունկն դնէր եւ լսէր նոցանէ զայս. եւ գիտաց. զի . Բ. որդին մինն պատառօղ լինի մարդկան եւ միննբարձրամիտ եւ հպարտ եւ պատառող։ Եւ ոչ կացոյց զնոսաթագաւոր եւ գիտաց. զի միւս որդին լինի խաղաղարար. զնա կացոյց թագաւոր:

Ցուցանէ առակս, թէգազանաբարոյքն եւ բարկացողքն եւ պատառողքնմարդկան եւ եւս իւրեանց հոգոյն ոչ թագաւորեն (այսպ. )զարքայութիւնն Աստուծոյ, այլ անմեղքն եւխաղաղարարքն, որպէս ասէ աւետարանն. երանիհաղաղարարաց. զի նոքա որդի Աստուծոյ կոչեսցին։