Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԴ. ԱՒՁ ԵՒ ԾԱԿ
(118 ag)

Օձն յորժամ ելանէ ծակէնեւ երթայ, ընդ որ եւ կամի, նայ հինգ ծուռ առնու` հինգտեղ ծռի ինքն եւ ապա կարէ գնալ։ Եւ յորժամ գայ 'իծակի դուռն, ըղորդի եւ ապա կարէ մտանել ծակն` յիւրհանգստարանն։ Ցուցանէ, որ մարդն հինգ զգայարանսունի` աչքն, ականջն, բերանն, ձեռքն, ոտքն. նայ մարդյորժամ գնայ մեղս, զհինգ զգայարանսն ծռէ` աչօքնչար հայի, ականջօքն չար լսէ, բերանովն չար խօսի, ձեռօքն անօրենութիւն գործէ, ոտօքն չար ճանապարհգնայ։ Եւ յորժամ մարդն գայ եկեղեցւոյ դուռնյաղօթել, նա պարտէ զհինգ զգայարանսն ըղորդել եւ 'իչարէն կտրիլ եւ ապա յեկեղեցին մտանել եւ աղօթել, որէ մայր մեր եւ հանգստարան, եւ ապա Աստուծոյընդունելի լինի աղօթքն։ Որպէս օձն այն թէ չղորդէզհինգ ծուռն, նա ոչ կարէ մտանել ծակն եւ 'իհանգստարանն, նոյնպէս մարդն թէ ոչ կտրէ զհինգզգայարանսն չար սովորութենէն, նա ո՛չ մտանէյարքայութիւնն Աստուծոյ։ Չէ պարտ մարդոյն այնմիկ`որ յեկեղեցի Աստուծոյ մտանէ։