Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թ. ՄՆԱՑՈՐԴՔ ԱՌԱԿԱՑ Ի ՁԵՌԱԳՐԷՆ H
ԸՆՏՐԱՆԱՒՔ

ՅԾԶ. ԻՇԽԱՆ ԵՒ ԱՅՐԻ
(9 H)

Իշխան մի կայր` յոյժ չար եւանիրաւ։ Եւ այրի կին մի կայր նոյն քաղաքի. եւիշխանն հարկ պահանջելով նեղէր զնա. եւ կիննաղօթելով ասէր, թէ Աստուած զինքն խաղաղութեամբպահէ։ Գնացին ասացին իշխանին, թէ քո չարիդ համարաղաւթք կու առնէ։ Եկն ձեռնաւորն եւ ասէ. ես քեզ լաւչեմ արարել. դու ինձ համար է՞ր կու աղաւթես։ Նայասաց, թէ քո հայրն վատ մարդ էր. ես անիծեցի, նա մեռաւ. դու նստար նորա տեղն այլ խիստ չար. կու վախեմ. թէմեռանիս, նա քո որդին այլ խիստ լինի չար։