Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԿ. ԵՐԵՔ ՈՒՂՏՔ ԵՒ ԵՐԵՔ ԱՂՈՒԵՍՔ
(160 V=52 ag)

Երէք ուղտք եւ Գ. աղուէսնեղեն եղբարք եւ գտան . Գ. հաց մաքուր. եւ ուղտքն առինզհացն եւ բարձրացուցին զգլուխս իւրեանց եւաղաղակելով ուտէին զհացս. եւ աղուէսքն լային առյոտս նոցա. եւ կոխեալ ըղտոցն սատակեցուցին զնոսա:

Ցուցանէ առակս, թէմեծայտունք ծըծեն զըղուղս ժողովրդեան եւ շատպատահի, որ աղքատն նեղեալ վիշտացն մեռանի։