Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՃԺ. ՎԱՃԱՌԱԿԱՆ ԵՒ ՄԱՐԴԱՍՊԱՆ ԵՒ ՄՍԱԳՈՐԾ
(110 V=108 I=89 ag=13 A=96 B=154 D)

Վաճառական մի քաղաք մի եւհանգեաւ. եւ յարեաւ շրջել քաղաքին եւ եկն 'իմսայվաճառանոցն. եւ հասաւ նմայ պէտ արտաքինմարմնոյ. եւ էր ջրայտուն մերձ մսայվաճառանոցն եւնայ եմուտ նմայ վճարել զպէտսն. եւ գող մի գարծածկայբար զհետ նորայ վասն գանձին, զոր ունէր. եւէմուտ փութով զհետ նորա եւ էհատ զգլուխվաճառականին եւ էառ զգանձն եւ գնաց. եւ շատ էրաղմուկն եւ չէ իմացաւ ոք. եւ նոյն ժամն եկնմսայգործն ջրայտուն վճարել զպէտս մարմնոյն. եւզան տեսեալ, վա՞յ գոչեաց ընդ անմեղութիւն իւր. եւլուեալ մարդիքն կուտեցան վերայ. զի տեսին զնայ`խռկար եւ թաւալէր յարիւնն. զի դեռ էր սպանած. եւտեսին զդանակ մսայգործին արիւնայթաթախ ձեռն իւր. եւ եկն դատաւորն յաղմուկն եւ հատուցին վիճիռմահու վերայ մսայգործին եւ սպանին զնայ զուր:

Այս . Բ. առակս մի խորհ եւ միմիտք ունին. եւ շատք խաբին եւ այլ ընդ յայլ մեկնենզսուտն. բայց այս է կատարեալ միտքն. զի շատ արդարմարդիք դատին եւ մեռանին անիրաւ եւ ընդվար. եւդատաւորն ասէ միտս իւր եւ այ[լ]քն, թէ ուղիղդատեցաք, զոր Աստուած սիրէ. եւ չէ զարմացումն. զի ոչհրըշտակք է դատաւորն եւ ոչ մարգարէ. ոչ զայնյայտնեւ զծածուկն գիտէ նայ։ Ապայ դատաւորին շատ պիտի, որքննէ զբան եւ զվնասն եւ համբերել բազում աւուրս. նայ սակաւ սակաւ յայտնի ճշմարիտն. եւ միայկանիդատաստան չէ պարտ առնել. զի շատ վնաս լինի 'իյայնմանէ. եւ կաշառաւք ոչ է պարտ թիւրելզիրաւունքն. զի անթողելի մեղք է առաջի Աստուծոյ։Վա՞յ է ինձ։