Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԸ. ԿԱՊԻԿՔ ԵՒ ՈՐՍՈՐԴՔ
(73 F)

ՎԱՍՆ ԿԱՊԿԱՑՆ Սահմանք էնոցա, որ զինչ որ կու տեսանեն, զայն կու ուսանին։Որսորդք նոցա պիտի առնուն կարմիր բաբճնի փոկերովեւ տոլպնդնի եւ երթան տեղ հոր փորեն եւ ինքեանք 'իներս մտեն. եւ նոքա մեծ ծառերուն ծայրքն կուկենան եւ որսորդքն փաթեն զտոլպնտին գլխընին եւզբաբուճն հագնին եւ զփոկերն կապեն. եւ մայմնդնինկու տեսնուն. եւ որսորդն երթայ հորն թաքչի. եւ գաննոքա ծառերուն վայր եւ ինքեանք առնուն փաթենտոլպանտ եւ բաբուճ հագնին. եւ գան մարդիքն իվերայ եւ բռնեն. զի ծառն չեն կարեր ելնել։