Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԻԸ. ԱՒՏԱՐԱՓԵՏՈՒՐ ՃԱՅԵԿ
(28 V=26 I)

Ժողովեցան արայմազդթռչունքն եւ լուացւեցան յեզեր ծովուն, զի դիցենզգեղեցիկն իւրեանց թագաւոր. եւ ճայեկն սեւայգոյն է. քաղեաց զպայծառ փետուրն, որ թափեցաւ լուանալն, եւյինքն շարեաց եւ պայծառ երեւեցաւ. եւ զան տեսեալարամազդքն աւծին զնայ թագաւոր. իսկ յորժամ թռայն, յանժամ թափեցան նմանէ աւտար փետուրքն. եւ մնացսեւ, որպէս էրն բնութեամբն:

Ցուցանէ առակս, թէ ամենայնմարդ, որ կեղծայվորի եւ ձեւանայ, որ չէ, եւ զաւտարիրքն ժողովէ եւ առնու, յաւրն դատաստանին տայ տէրնեւ ինքն մնայ, որպէս եւ է. եւ աւտար իրքն թափին 'ինմանէ եւ երթան առ տէրն իւրեանց, որպէս եւ թափեցանթեպուրքն ճայեկէն:

ԻԸա. 67F ՃԱՅԻՆ ԵՒ ՀԱՒՈՒՑՆ

Արամաստ չաստուածն ասաց, թէհաւքտ ամենայն Էկեալ յայս անուն ոփ լակցիք(լվա՞ցիք) եւ սանդրվեցէք. եւ ես գամ տԷսանեմ. եւ որնոր գեղէցիկ թւի, զայն հաւանց թագաւոր դնեմ. եւԷկեալ` ամԷնԷքեան զարդարեալքն. Էկեալ յետոյ ճայն եւյամԷնեցուն փետրէն առեալ` զանձամբն շարեալ եւզարդարեալ առաւել քան զամենայն. եւ տեսեալ հաւքնզարմացան եւ ասացին, թէ այլ սոյնպէս գեղեցիկ հաւչենք տԷսել. եւ սաքն էր արթուն հաւ. Էկեալ'ի մօտտէսեալ զիւր փետուրն ճանաչեաց եւ ամԷնԷքեանզիւեանց առին. եւ մնաց ճան (այսպէս) սեւաթոր (այսպէս)մի:

Այսպէս է ամենայն մարդ, որայլոց ընչիւք եւ կամ գիտութեամբ պարծենայ։