Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԼԷ. ԱՌԻՒԾ ԵՒ ՁԱԳՔ
(69 F)

ԱՌԻՒԾՆ ԵՒ ՀԱՐՍՆ"ՑՆԱռիւծն խնդրէր, թէ բերէք զձագ ձեր. զի ոք որ ոչճժտեսցէ, զայն ինձ հարսն արասցեմ. բէրեալիւրաքանչիւր զիւր կորունն. եւ առեալ զամէն"սնսպան"լ եւ իւր ձմեռ"նազեխ արարեալ խաբելզամէնէս"ն:

Սոյնպէս են մարդիք յերկրի։