Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

 

Գ. ԱՌԻՒԾ ԵՒ ՈՐՍՈՐԴՔ
(3 V=3 I)

Առիւծ քարշէ զագին եւ խաղաղէ զհետ իւր որսորդաց:

Ցուցանէ առակս, թէ Քրիստոս մարմնով Աստուծոյ ծածկեաց զԱստուածութիւնն իւր, զի մի գիտասցէ բանսարկուն. նոյնպէս արայ եւ դու, ո՞վ մարդ, եւ մի տար թուլ, որ սատանայ հպարտացուցանէ զքեզ բարի գործս քո. որպէս եւ Քրիստոս կոյ հրամայէ թէ մի գիտասցէ ձախ քո, թէ զինչ գործէ աչ քո։