Ժողովածոյ առակաց Վարդանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԼԶ. ՄԻՄՈՍ ԶԻՍ ԵՒ ՎԱՃԱՐԱԿԱՆ
(36 V=35 I=165 D)

Միմոս մի էր բնակեալ 'իդուռն քաղաքի մի. որ

ասի խաբող. եւ խաբէրզմարդիք, որ ոչ ժամանէին մտանել քաղաքն` մուտսարեւու. եւ ահայ եկ վաճառական մի. եւ փակեալ էրդուռն. եւ նայ տրտմեցաւ. եւ ասէ միմոսն. մի հոգար. զիամենայն բարի պատրաստեալ կայ առ իս. եւ առեալզվաճառականն պատառայտուն խցի եւ ուրախացուցզնայ. եւ ուրախացեալ վաճառական էհարց, թէ զինչ էանուն քո, որ թէ գաս սահմանքս մեր, ես հատուցանեմքեզ փոխարէն. եւ ասէ միմոսն. ինձ Զիս ասեն. եւ նայասէ. քոյ տղին ինչ ասեն. ասէ միմոսն. իմ տղինԶերդքանզիս ասեն. եւ նայ ասէ. քոյ կնոչն ինչ ասեն. եւասէ միմոսն, թէ իմ կնոչն Այլառակքանզիսս. եւ միմոսնարբեցուց զնայ եւ մաքրեաց զմորուս եւ ս[եւ]ացուցզերես նորա. եւ առեալ զինչն նորա` էմուտ քաղաքնընդ գաղտ նեղ դուռն, եւ նայ ծագել արեւոյնզարթեաւ. եւ էր սառնացեալ. զի էր ձմեռն. եւ դողալովէմուտ քաղաքն. եւ կուտեցան մարդիք վերայ նորա. եւ նայ հայեալ տեսանէր զմիմոսն եւ ասէր ընդմարդիքն. թէ Զիս տեսեր էք. եւ նոքա ասեն. ահայ տեսաքզքեզ. եւ նայ ետ զտղին անուն` Քանզիս տեսեր էք. եւնոքա ասեն քան զքեզ ալ խաղք մարդ այլ ոչ ենք տեսեր. եւ նայ ասէ. Այլառակքանզիս տեսեր էք` զկնոջ անուն. եւ նոքա ասեն. քան զքեզ այլ առակ մարդ չենք տեսեր . բ. զմորուսդ. եւ ա. զգլուխդ մաքրած է եւ երեսդ սեւ էքսած. եւ գայ շահայպետ քաղաքին եւ ասէ. ես ընդտիեզերս շրջեալ եմ եւ չեմ տեսեալ իբրեւ զքեզ կամքան զքեզ կամ ալառակ քան զքեզ:

Ցուցանէ առակս, թէ քաղաքնաշխարհս եւ միմոսն սատանայ եւ դեւք նորա. վաճառականն մարդս է. եւ սատանայ արբեցուցանէ զմեզամենայն մեղաւք եւ խաբէ եւ տարայ գործեալզսպանութիւն եւ զայլ մեղս եւ առնէ զմեզ մերկ եւխայտառակ լուսեղէն փառացն. եւ այս է մեծ առակ, որյԱստուծոյ փաղչիմք եւ առ սատանայ երթամք, որկուրուսանէ զմեզ։ Աւգնեայ մեզ Քրիստոս։

ԼԶա. 29 C Վաճառական ոմնգնացեալ քաղաք մի` բազում բեռինք ունէր եւ շատգանձ եւ ոսկի եւ արծաթ. ոչ ժամանեց քաղաքն մտանել. զի արեւն մուտս էր եւ դրունքն փակեալ էին. եւնստեալ էր Զիսառ տռառ մի մարդ մի դուռն քաղաքին`առ խաբել զմիամիտ զմարդիկսն եւ ելեալ ընդ յառաջվաճառականին եւ ետ ողջոյն նմայ եւ ուրախացուց զնայսուտ բանիւ. մի տրտմիր. լինի, զինչ քեզ պիտի. եւ իջոցզնայ ուրախութեամբ եւ եբեր զամենայն բարութիւնսառաջի նորայ. եւ սկսաւ ուտել եւ ըմպել եւ տռառխաբողն եւ որ ընդ նմայ էին եւ արբեցոյց զնա հինգինով. եւ ասէ վաճառականն. ասայ ինձ զանուն քո եւզորդոյ քո եւ զկնոջ քո, որ քեզ աղեկի աղեկ առնեմ. զիդու ինձ [արարեր]. եւ ասէ խաբօղն. ինձ Զիս ասեն եւ իմորդոյն Զերդզիս եւ իմ կնոջն Այլառակքանզիս. եւվաճառականն խաբրեցօ եւ ինքն կուկուտէր զանունսնոցայ Զիս եւ [Զ]երթզիս եւ Այլառակքանզիս. եւ ննջեացվաճառականն. եւ եղեւ իբրեւ զմեռեալ. եւ ելեալ այնտռառ մարդն գիշերի եւ տեսաւ զնայ իբրեւ զմեռեալ, մերկացուց զնայ. եւ զով որ յետն կայր, կտրեաց զմազնեւ զմորուսն, այրեաց եւ խառնեաց ձէթն եւ օծեացայնով զերեսն եւ զամենայն մարմինն. եւ եղեւ սեւ, զերթ հնդիկ. եւ էառ զգանձն եւ զղումաշն եւ մտաւգաղտայդուռն քաղաքն. եւ ձմեռն է. ցուրտն նեղերզմարմինն. եւ չգիտէր. ուրէք է զօրութենէ գինոյն. բացին զդուռն քաղաքին եւ ետես զգանձն. զի չէր 'իմաւտն. չէր գիտել, թէ մերկիկ խատառակ էր, եւյարուցեալ եմուտ քաղաքն. զի տեսանիցէ զայն տռառմարդն որ խաբեաց զինքն. տեսան զնայ այնպէս ձեւովնքաղաքն ամենայն, ժողովեցան եւ ասեն մէկ մէկի զնորայարմացքն. եկէք տեսէք. զի սատանայ, որ խաբեաց զԱդամեկեալ քաղաքս մեր. եւ տեսին ամենեքեան եւ հիացան. եւ հայեցեալ այն գերէվայրն դասս արանցն եւհարցանէր զանուն միմոսին. ով եղբարք, Զիս տեսեք թէոչ. ասեն. լօ էր թէ չէայք տեսեալ զքեզ. դու եսսատանայ, որ խաբեցեր զԱդամ. հայեցօ դասս մանկանցնեւ ասէ. այ աղէկ մանկտիկ. զորդին միմոսին Զերթզիզտեսեալ էք. եւ նոքայ ասեն. մարդ քան զքեզ այլառակչենք տեսել. զի այլակէպ ես խիստ. եւ դարձեալ դասսկանանցն եւ ասէ. ով բարի կայնայք, Զայլառակքանզիստեեալ էք. եւ նոքայ ասեն. չեւ է առակ եւ ոչ այլառակնքան զքեզ:

Եւ սատանայ ասպէս խաբէ զմեզեւ մերկացուցանէ լուսուն։